• sahypa_banner

TORUI önümleri

Fitnes maşklary ýoga mat

Gysga düşündiriş:

* Eneterlik
* Hakykatdanam ekologiýa taýdan arassa
* Gowy dyz
* Giňeldilen 80 sm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

HYZMATLANAN LOGO

Önümiň ady: Fitnes maşklary ýoga mat
Material: TPE
Ölçegi: 183 * 80 * 0.8 sm
Gurluşy: Feniks ýelek nagşy (özleşdirilip bilner)
Gaplamak: garşy plastmassa + reňkli kagyz + ýüp çelegi

TPE näme?TPE gaýtadan ulanylýan, gaýtadan ulanylýan, gowy elastik we dartyş materialy .TPE gowy çeýeligi, ýumşak we amatly, moda we owadanlygy bar. Hyzmat möhleti NBR we PVC-den has ýokary.

Kauçuk tokaýdan gözbaş alyp, azajyk ys almak adaty zat we hersiniň sagdyn önüm bolmagyny üpjün etmek üçin ýokary hilli rezin saýlaň.

Sagdyn we amatly, daşky gurşawy goramak, çalt yza gaýtmak, ýeterlik derejede kyn

Täze başlanlar üçin hereket durnuksyz, standart däl, düşek gaty dar guýrukdan gorkýar, hereket açylmaýar, bu sesi eşidenimizden soň önümi üýtgedýäris, her üýtgeşiklik, has gowy tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin. Giňeldilen 80 ýoga matasyny saýlaň, mundan beýläk çydamaly bolmaz

Galyň 8 mm beýiklige çydamly TPE dizaýny, dyz bogunlaryny täsirli ýasamak we goramak

Öň we arka taraplar dürli däneler, güýçli tutmak we has gowy täsir bilen bezelendir

Surfaceerüsti suw geçirmeýän, içeri girmek aňsat däl, göni suw bilen ýuwup bolýar we guradylandan soň ulanylmagyny dowam etdirip biler.

* SYITYASAT synagy
Her önüm gaty berk hil ulgamynda, hemmesi eliňize eltilmezden ozal synag gurlar

* GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK
Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärli, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler
Adaty eksport gaplamasy, Logotipli ýöriteleşdirilen karton bar
Adatça deňiz arkaly eltýäris, kiçi paket üçin ony gyssagly iberip bileris

* MESELE
Synag üçin bir nusga bar
Hytaý agentiniň harytlary iberip biljekdigini teklip ediň, tölegiňizi tygşytlamak üçin köp kömek eder, agent bolmasa-da kömek edip bileris

* MOQ
Dürli önümleriň iň az sargyt mukdary bar, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň

* SATYLandan soň HYZMAT
Dürli önümlerimize we ömürboýy hyzmatymyza 1-3 ýyl kepillik hödürleýäris
Önümlerimizi ulananyňyzda ýüze çykan islendik mesele üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, siziň kanagatlanmagyňyz esasydyr

* Näme üçin bizi saýlaýar?
Hil hemişe ilkinji gurantiýamyz, biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň, diňe halaýan zadyňyzy saýlamaly, satuwdan soň hiç wagt alada etmäň, islendik nägilelik yzyna gaýtarylyp bilner

Fitnes maşklary ýoga mat (11)
Fitnes maşklary ýoga mat (9)
Fitnes maşklary ýoga mat (7)
Fitnes maşklary ýoga mat (5)
Fitnes maşklary ýoga mat (4)
Fitnes maşklary ýoga mat (6)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň