• sahypa_banner

TORUI önümleri

Agram göteriji reňk rezin bamper plastinka

Gysga düşündiriş:

* Ulanmak üçin amatly, tekiz ýüz, amatly gysgyç, el bilen sürtmek ýok
* Sagdyn maşk hünär ussatlygyny talap edýär.Göni öndüriji tarapyndan üpjün edilýär,
* Hil taýdan ygtybarly, hünär taýdan öndürilen we ulanmak üçin ygtybarly
* Custöriteleşdirilen LOGO (küpek ekrany çap etmek) bar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ALhli agramly meýdançalar LOGO EDIP BOLAR
BIZ BILEN HYZMATDAŞLYK, DIZaynyňyzy HAKYKAT EDIP BOLUN!

Önümiň ady: Agram göteriji reňk rezin bamper plastinka
Spesifikasiýa: 5/10/15/20 / 25KG, 10/15/25/35/45 / 55LB
Galyňlygy: 29/44/59/76 / 94MM
Daşarky diametri: 450MM
Orta diametri: 50.6MM (+ - 0.2MM)
Material: Kauçuk

Agram göterýän reňkli kauçuk bamper plastinkamyz gaty çydamly,
temperatureokary temperaturaly rezin tehnologiýasy, bir bölek galyp, ulanyp, olary türgenleşik / HIIT türgenleşikleri we Olimpiýa agyr atletika üçin ajaýyp edýär.Örän elastik, pola zyýan bermez.Daş görnüşi ýönekeý we jomart, agramy aýdyň görünýär.Galyň elektroplirlenen polat ýeň, orta deşik barbelliň hyzmat möhletini artdyryp bilýän galyňlaşdyrylan elektroplirlenen polat ýeňi kabul edýär.
Agram göterýän reňkli kauçuk bamper plastinka, tabaklaryňyzy tertipli saklamagy we bir gözüňize zerur zatlary tapmagy aňsatlaşdyrýar, esasanam köp sportçynyň şol bir enjam ulanýan uly sport zallarynda.
Bamper plitalarynyň diametri IWF standarty 450mm we agramy 3% -e deňdir. Poslamaýan polatdan ýasalan gaplar we tygşytly plastinkada seýrek duş gelýän öli bökmegi we çydamlylygy hödürleýän poslamaýan polatdan ýasalan we rezin bilen birleşdirilen.

* SYITYASAT synagy:
Her önüm gaty berk hil ulgamynda, hemmesi eliňize eltilmezden ozal synag gurlar

* GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK
Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärli, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler
Adaty eksport gaplamasy, Logotipli ýöriteleşdirilen karton bar
Adatça deňiz arkaly eltýäris, kiçi paket üçin ony gyssagly iberip bileris

* MESELE
Synag üçin bir nusga bar
Hytaý agentiniň harytlary iberip biljekdigini teklip ediň, tölegiňizi tygşytlamak üçin köp kömek eder, agent bolmasa-da kömek edip bileris

* MOQ
Dürli önümleriň iň az sargyt mukdary bar, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň

* SATYLandan soň HYZMAT
Dürli önümlerimize we ömürboýy hyzmatymyza 1-3 ýyl kepillik hödürleýäris
Önümlerimizi ulananyňyzda ýüze çykan islendik mesele üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, siziň kanagatlanmagyňyz esasydyr

* Näme üçin bizi saýlaýar?
Hil hemişe ilkinji gurantiýamyz, biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň, diňe halaýan zadyňyzy saýlamaly, satuwdan soň hiç wagt alada etmäň, islendik nägilelik yzyna gaýtarylyp bilner

Kauçuk bamper plastinka (5)
Kauçuk bamper plastinka (2)
Kauçuk bamper plastinka (3)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň