• sahypa_banner

TORUI önümleri

Köp funksiýaly sazlanylýan skat rack ýarym güýç rack

Gysga düşündiriş:

* Doly, täjirçilik derejeli, agyr ýükli 11 gauge / 3mm polatdan ýasalan
* Düzülip bilinýän beýiklik, köp gysgyçly eňek çarçuwasy
* Premium rezin, galyp-sandwiç J-Hooks we Spotter tutujy ýaraglar
* 500 kg iň ýokary ýük göterijiligi bilen ömrüň çarçuwasy kepilligi
* Goşmaça täjirçilik goşundy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

.

ALhli gaýa LOGO, HOLE SIZE, DISTANCE, Reňk ETC.
BIZ BILEN Hyzmatdaşlyk ediň, dizaýnyňyzy hakykata öwüriň!

Önümiň ady: Söwda sazlanylýan skat rack
Tube: 75x75x3mm / 60x60x2mm
Goşundy: J-Hooks & Spooter tutujy ýaraglar
Boý: 1840-2400mm
Saýlanyp boljak: Dip goşundy / Spooter tutujy ýaraglar

Söwda doly güýji, ýokary güýçli täjirçilik basyş turbalaryny ulanýar,
Agyr wezipe 11 gauge / 3mm polat.Bu turbanyň hiç hili ýaryşy görünmeýär
Gymmat we owadan, has gowy görünmek diňe bir artykmaçlygy däl, eýsem ýokary güýçli agram güýji bilenem
1840-dan 2400mm aralygynda erkin sazlanyp bilinýän sazlanylýan skat raf, ters turba 60x60x2mm, aşaky turba 75x75x3mm bolup, rezin biri-birine baglydyr.Sütüni düzeltmek üçin yzky 2 bolt titremeýär.Bu dizaýn, her dürli beýik adamlaryň isleglerini kanagatlandyrýar we sazlamak aňsat
Döküm goşulmasy aýrylan we aýrylyp bilinýän, islegleriňize görä erkin saýlaň.

* SYITYASAT synagy:
Her önüm gaty berk hil ulgamynda, hemmesi eliňize eltilmezden ozal synag gurlar

* GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK
Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärli, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler
Adaty eksport gaplamasy, Logotipli ýöriteleşdirilen karton bar
Adatça deňiz arkaly eltýäris, kiçi paket üçin ony gyssagly iberip bileris

* MESELE
Synag üçin bir nusga bar
Hytaý agentiniň harytlary iberip biljekdigini teklip ediň, tölegiňizi tygşytlamak üçin köp kömek eder, agent bolmasa-da kömek edip bileris

* MOQ
Dürli önümleriň iň az sargyt mukdary bar, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň

* SATYLandan soň HYZMAT
Dürli önümlerimize we ömürboýy hyzmatymyza 1-3 ýyl kepillik hödürleýäris
Önümlerimizi ulananyňyzda ýüze çykan islendik mesele üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, siziň kanagatlanmagyňyz esasydyr

* Näme üçin bizi saýlaýar?
Hil hemişe ilkinji gurantiýamyz, biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň, diňe halaýan zadyňyzy saýlamaly, satuwdan soň hiç wagt alada etmäň, islendik nägilelik yzyna gaýtarylyp bilner

Düzülip bilinýän skat rack (6)
Düzülip bilinýän skat rack (5)
Düzülip bilinýän skat rack (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň