• sahypa_banner

TORUI önümleri

FITNESS AIGHYRYJY DURMUŞ GYM RUBBER SÖ FLGI MATING MATS

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Kauçuk pol, daşky gurşawy goramak, hapalanma, formaldegid we täze rezin bölejikler üçin berk saýlanýar, her gat poluň daşky gurşawy goramak standartlaryna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin
* Kauçuk pol gaty we gaty, agyr zatlaryň täsirine garşy durup biler we döwmek aňsat däl.Täze materiallaryň 45% rezin düzümi bilen birleşmegi
* Aşaky zarba siňdiriji sütün, ýerdäki agyr zatlaryň basyşyny dargatmak, güýji netijeli buferlemek we gorag roluny oýnamak üçin niýetlenendir.
* Müşderilere iň oňat önüm görnüşi bilen üpjün etmek üçin rezin pol ýassygy düzülip bilner
* Gurluşyk ýönekeý, ýelim bilen ýa-da göni goýulyp bilner

Bu bufer şok sorujy rezin pol sport zaly, dürli ululygy we galyňlygy bilen tapawutlanýar
500 * 500 * 15mm
500 * 500 * 20mm
500 * 500 * 25mm
500 * 500 * 30mm
1000 * 1000 * 15mm
1000 * 1000 * 20mm
1000 * 1000 * 25mm
1000 * 1000 * 30mm
Reňkiniň ak, gyzyl, sary, gök, ýaşyl, mämişi, çal, gülgüne nokatlary bar.

* SYITYASAT synagy:
Her önüm gaty berk hil ulgamynda, hemmesi eliňize eltilmezden ozal synag gurlar
* GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK
Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärli, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler
Adaty eksport gaplamasy, Logotipli ýöriteleşdirilen karton bar
Adatça deňiz arkaly eltýäris, kiçi paket üçin ony gyssagly iberip bileris
* MESELE
Synag üçin bir nusga bar
Hytaý agentiniň harytlary iberip biljekdigini teklip ediň, tölegiňizi tygşytlamak üçin köp kömek eder, agent bolmasa-da kömek edip bileris
* MOQ
Dürli önümleriň iň az sargyt mukdary bar, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň
* SATYLandan soň HYZMAT
Dürli önümlerimize we ömürboýy hyzmatymyza 1-3 ýyl kepillik hödürleýäris
Önümlerimizi ulananyňyzda ýüze çykan islendik mesele üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, siziň kanagatlanmagyňyz esasydyr
* Näme üçin bizi saýlaýar?
Hil hemişe ilkinji gurantiýamyz, biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň, diňe halaýan zadyňyzy saýlamaly, satuwdan soň hiç wagt alada etmäň, islendik nägilelik yzyna gaýtarylyp bilner

GARŞY MATALAR (1)
GARŞY MATALAR (2)
GARŞY MATALAR (3)
GARŞY MATALAR (4)
GARŞY MATALAR (5)
GARŞY MATALAR (6)
GARŞY MATALAR (7)
GARŞY MATALAR (8)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň