• sahypa_banner

TORUI önümleri

Custöriteleşdirilen köp funksiýaly täjirçilik doly güýji

Gysga düşündiriş:

* Doly, täjirçilik derejeli, agyr ýükli 11 gauge / 3mm polatdan ýasalan
* Düzülip bilinýän beýiklik, köp gysgyçly eňek çarçuwasy
* Premium rezin, galyp-sandwiç J-Hooks we Spotter tutujy ýaraglar
* 500 kg iň ýokary ýük göterijiligi bilen ömrüň çarçuwasy kepilligi
* Goşmaça täjirçilik howpsuzlygy gaýyşlary we çümdürme goşundysy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ALhli gaýa LOGO, HOLE SIZE, DISTANCE, Reňk ETC.
BIZ BILEN Hyzmatdaşlyk ediň, dizaýnyňyzy hakykata öwüriň!
Söwda doly güýji, ýokary güýçli täjirçilik basyş turbalaryny ulanýar,
Agyr wezipe 11 gauge / 3mm polat.Bu turbanyň hiç hili ýaryşy görünmeýär
Gymmat we owadan, has gowy görünmek diňe bir artykmaçlygy däl, eýsem ýokary güýçli agram güýji bilenem
Elektrik togy, lazer bilen kesilen, sanly deşikler bilen bezelen tutujylary we J-Hooklary islendik beýiklikde goýup boljakdygyny üpjün etmek üçin niýetlenendir.
Düzülip bilinýän eňek goşmaçasy birnäçe belentlikde hem gurlup bilner we islenilse diwarlaryň doly diwaryny döretmek üçin raf beýleki gizlin raflara doly birikdirilip bilner.
Köp tutawaçly eňek görnüşi köp sanly tutmagy hödürleýär, bularyň arasynda;dik we keseligine giň gysgyçly eňek tutawaçlar, dik we keseligine ýakyn tutawaç tutawaçlary we orta aralyk burçly gysgyçly tutawaçlar.

* SYITYASAT synagy:
Her önüm gaty berk hil ulgamynda, hemmesi eliňize eltilmezden ozal synag gurlar

* GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK
Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärli, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler
Adaty eksport gaplamasy, Logotipli ýöriteleşdirilen karton bar
Adatça deňiz arkaly eltýäris, kiçi paket üçin ony gyssagly iberip bileris

* MESELE
Synag üçin bir nusga bar
Hytaý agentiniň harytlary iberip biljekdigini teklip ediň, tölegiňizi tygşytlamak üçin köp kömek eder, agent bolmasa-da kömek edip bileris

* MOQ
Dürli önümleriň iň az sargyt mukdary bar, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň

* SATYLandan soň HYZMAT
Dürli önümlerimize we ömürboýy hyzmatymyza 1-3 ýyl kepillik hödürleýäris
Önümlerimizi ulananyňyzda ýüze çykan islendik mesele üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, siziň kanagatlanmagyňyz esasydyr

* Näme üçin bizi saýlaýar?
Hil hemişe ilkinji gurantiýamyz, biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň, diňe halaýan zadyňyzy saýlamaly, satuwdan soň hiç wagt alada etmäň, islendik nägilelik yzyna gaýtarylyp bilner

Söwda doly güýji (5)
Söwda doly güýji (6)
Söwda doly güýji (7)
Söwda doly güýji (2)
Söwda doly güýji (3)
Söwda doly güýji (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň