• sahypa_banner

TORUI önümleri

Pedal elastik bent ýöriş ýüpi

Gysga düşündiriş:

* Amatly we ekologiýa taýdan arassa köpük tutawajy
* Galyň dykyz turba
* Dokary dykyzlykly süýşmeýän köpük
* Toüklemek üçin amatly


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň ady: Pedal elastik zolakly ýöriş ýüpi
Material: TPE + köpük
Ölçegi: 52 * 26.5 sm
Programma: Fitnes

Islegiňize görä uzadyň we S şekilli şekil bada-bat peýda bolýar

Gündelik aerobika okuwy, özüne çekiji egriler dörediň, has uly çekiş garşylygy, türgenleşigiň kynlygyny ýokarlandyryň

Önümiň täze dizaýny, has amatly, ýokary dykyzlykly köpük, galyňlygy 2,94mm bolan lateks turbasynyň galyňlygy, nol köýnek diýen ýaly innowasion şaý dizaýny ulanmaga mümkinçilik berýär

Egniňi öwretmek, egin agyryny ýeňilleşdirýär we düzedýär

Lombar okuwy, ýelek çyzygyny ýerine ýetirmek üçin abs-i amal etmek üçin artykmaç eti aýyryň

Armarag türgenleşigi, Kebelek gollaryny, näzik gollaryny aňsatlyk bilen ýitiriň

Aýak türgenleşigi, Pil aýak myşsa aýaklaryny, näzik aýak myşsalaryny ýok ediň

Kauçuk ýüp korpusy ýokary hilli TPE materialyndan, berk dizaýndan, galyň dört hatar şlangdan, çekilmegine garşy ýyrtylmakdan, oňat çydamlylykdan ýasalýar

Tutga elleriň we süýşmegiň öňüni almak üçin tutawaçly, süýşmedik dokumanyň daşyna örtülýär

Gowşamagynyň we süýşmeginiň öňüni almak üçin aýagyň şekiline laýyk gelýän ýumurtga aýakgaplary

Agramy bary-ýogy 0.06kg, kiçi we ýeňil we götermek aňsat, şonuň üçin islän wagtyňyz maşk edip bilersiňiz

* SYITYASAT synagy
Her önüm gaty berk hil ulgamynda, hemmesi eliňize eltilmezden ozal synag gurlar.

* GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK
Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärli, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler
Adaty eksport gaplamasy, Logotipli ýöriteleşdirilen karton bar
Adatça deňiz arkaly eltýäris, kiçi paket üçin ony gyssagly iberip bileris

* MESELE
Synag üçin bir nusga bar
Hytaý agentiniň harytlary iberip biljekdigini teklip ediň, tölegiňizi tygşytlamak üçin köp kömek eder, agent bolmasa-da kömek edip bileris

* MOQ
Dürli önümleriň iň az sargyt mukdary bar, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň

* SATYLandan soň HYZMAT
Dürli önümlerimize we ömürboýy hyzmatymyza 1-3 ýyl kepillik hödürleýäris
Önümlerimizi ulananyňyzda ýüze çykan islendik mesele üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, siziň kanagatlanmagyňyz esasydyr

* Näme üçin bizi saýlaýar?
Hil hemişe ilkinji gurantiýamyz, biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň, diňe halaýan zadyňyzy saýlamaly, satuwdan soň hiç wagt alada etmäň, islendik nägilelik yzyna gaýtarylyp bilner

Pedal elastik zolakly ýöriş ýüpi (10)
Pedal elastik zolakly ýöriş ýüpi (9)
Pedal elastik zolakly ýöriş ýüpi (8)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň