• sahypa_banner

TORUI önümleri

Düzülip bilinýän türgenleşik agramy

Gysga düşündiriş:

* Birnäçe dişli sazlamak, Iki arka we oturgyç sazlanyp bilner
* Yzky tigirler goşuldy, hereket etmek aňsat
* Qokary Qaulity PU deri mat
* Custöriteleşdirilen LOGO bar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

HEMMESI LOGO, Reňk ETC.
BIZ BILEN Hyzmatdaşlyk ediň, dizaýnyňyzy hakykata öwüriň!

Önümiň ady: Düzülip bilinýän oturgyç
Önümiň umumy agramy: 42 KG
Haryt ölçegi: 143 * 51 * 27 CM
Yzky matanyň ululygy: 90 * 25 * 6 CM
Oturgyçlaryň ölçegi: 38.5 * 25 * 6 CM
Matlaryň arasyndaky aralyk: 6 CM

Öýüňize klubyň ýokary hilli türgenleşigini getirýän tekiz-ýapgyt oturgyç.Dumbbelller we / ýa-da beden agramy bilen türgenleşigimize ýa-da ýeňil agramly maşklarymyza laýyk gelse-de, hemmesi gaty gowy işleýär.
Birnäçe dişli sazlamak, Köp burçly sazlamak, dürli toparlaryň maşk zerurlyklaryna uýgunlaşmak, köp sanly programma
Gaty amatly tutawaç, rezin örtükden goramak, tigir bilen hereket etmek aňsat
Qualityokary hilli podşipnikler, galyň we giňeldilen turbalar, agyr we gaty, howpsuz we ygtybarly
Göçme kasna, hereket etmek aňsat, bir adam önümi herekete getirip biler, ulanmak aňsat
Dem alýan PU deri pad, ýokary hilli deri, amatly we dem alýan, hilini üpjün etmek bilen derini goraýar

* SYITYASAT synagy:
Her önüm gaty berk hil ulgamynda, hemmesi eliňize eltilmezden ozal synag gurlar

* GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK
Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärli, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler
Adaty eksport gaplamasy, Logotipli ýöriteleşdirilen karton bar
Adatça deňiz arkaly eltýäris, kiçi paket üçin ony gyssagly iberip bileris

* MESELE
Synag üçin bir nusga bar
Hytaý agentiniň harytlary iberip biljekdigini teklip ediň, tölegiňizi tygşytlamak üçin köp kömek eder, agent bolmasa-da kömek edip bileris

* MOQ
Dürli önümleriň iň az sargyt mukdary bar, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň

* SATYLandan soň HYZMAT
Dürli önümlerimize we ömürboýy hyzmatymyza 1-3 ýyl kepillik hödürleýäris
Önümlerimizi ulananyňyzda ýüze çykan islendik mesele üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, siziň kanagatlanmagyňyz esasydyr

* Näme üçin bizi saýlaýar?
Hil hemişe ilkinji gurantiýamyz, biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň, diňe halaýan zadyňyzy saýlamaly, satuwdan soň hiç wagt alada etmäň, islendik nägilelik yzyna gaýtarylyp bilner

Düzülip bilinýän oturgyç (2)
Düzülip bilinýän oturgyç (3)
Düzülip bilinýän oturgyç (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň