• sahypa_banner

TORUI önümleri

Agram götermek Gara rezin bamper plastinka

Gysga düşündiriş:

* Ulanmak üçin amatly, tekiz ýüz, amatly gysgyç, el bilen sürtmek ýok
* Sagdyn maşk hünär ussatlygyny talap edýär.Öndüriji tarapyndan gönüden-göni üpjün edilýär, ygtybarly
* Hil, hünär taýdan öndürilen we ulanmak üçin ygtybarly
* Custöriteleşdirilen LOGO (küpek ekrany çap etmek) bar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gara bamper plastinka (1)

ALhli agramly meýdançalar LOGO EDIP BOLAR
BIZ BILEN HYZMATDAŞLYK, DIZaynyňyzy HAKYKAT EDIP BOLUN!

Önümiň ady: Kauçuk gara bamper plastinka
Spesifikasiýa: 5/10/15/20 / 25KG, 10/15/25/35/45 / 55LB
Galyňlygy: 30/43/58/72 / 88MM
Reňk: Gara we reňkli, özleşdirilip bilner
Daşarky diametri: 450MM
Orta diametri: 50.6MM (+ - 0.2MM)
Material: Kauçuk

Temperatureokary temperaturaly rezin tehnologiýasyny, bir bölek galyp
Örän elastik, pola zyýan bermez
Daş görnüşi ýönekeý we jomart, agramy aýdyň görünýär
Galyň elektroplirlenen polat ýeň, orta deşik galyňlaşdyrylan elektroplirlenen polat ýeňi kabul edýär, bu barbelliň hyzmat möhletini artdyryp biler

* SYITYASAT synagy:
Her önüm gaty berk hil ulgamynda, hemmesi eliňize eltilmezden ozal synag gurlar

* GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK
Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärli, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler
Adaty eksport gaplamasy, Logotipli ýöriteleşdirilen karton bar
Adatça deňiz arkaly eltýäris, kiçi paket üçin ony gyssagly iberip bileris

* MESELE
Synag üçin bir nusga bar
Hytaý agentiniň harytlary iberip biljekdigini teklip ediň, tölegiňizi tygşytlamak üçin köp kömek eder, agent bolmasa-da kömek edip bileris

* MOQ
Dürli önümleriň iň az sargyt mukdary bar, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň

* SATYLandan soň HYZMAT
Dürli önümlerimize we ömürboýy hyzmatymyza 1-3 ýyl kepillik hödürleýäris
Önümlerimizi ulananyňyzda ýüze çykan islendik mesele üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, siziň kanagatlanmagyňyz esasydyr

* Näme üçin bizi saýlaýar?
Hil hemişe ilkinji gurantiýamyz, biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň, diňe halaýan zadyňyzy saýlamaly, satuwdan soň hiç wagt alada etmäň, islendik nägilelik yzyna gaýtarylyp bilner

Gara bamper plastinka (10)
Gara bamper plastinka (8)
Gara bamper plastinka (9)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň