• sahypa_banner

TORUI önümleri

SQUAT Bäsdeşlik meýdançasy bilen agram agramy

Gysga düşündiriş:

* Köp wezipeli skameýkaly skrat rack, dürli funksiýalaryň tötänleýin çalyşmagy, güýçli ýük göterijilik ukyby

* Aňsatlyk bilen sazlanyp bilinýän rack beýikligi

* Iki skat we skameýkaly press rack beýikligi aňsatlyk bilen sazlanyp bilner

* Tekiz oturgyç aňsat oturmak üçin aňsatlyk bilen aýrylyp bilner

* Howpsuzlyk bölümlerini aňsat aýyrmak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ALhli gaýa LOGO, HOLE SIZE, DISTANCE, Reňk ETC.BIZ BILEN Hyzmatdaşlyk ediň, dizaýnyňyzy hakykata öwüriň!

Önümiň ady: Fitnes bäsleşigi
Turbanyň galyňlygy: 3mm
Ölçegi: 2115 * 1813mm
Boý: Düzülip bilner

“Squat rack” ýokary güýçli täjirçilik basyş turbalaryny ulanýar,

Agyr wezipe 11 gauge / 3mm polat.Bu turbanyň hiç hili ýaryşy görünmeýär

Gymmat we owadan, has gowy görünmek diňe bir artykmaçlygy däl, eýsem ýokary güýçli agram güýji bilenem

Bäsleşik tekjesi skameýkaly metbugat, skat üçin aňsat ulanmak üçin döredildi.Sazlaýjy çybyk, beýikligi aňsatlyk bilen sazlap bilýär, skameýkaly ýa-da oturgyç bolsun, sazlamak dürli toparlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin has köp iş tygşytlaýjy we wagt tygşytlaýjydyr.

Adaty skat raf bilen deňeşdirilende has köp sazlaýjy düwmeler goşulýar we tekiz tabagy ýygnap we söküp bolýar, bu diňe bir owadan we edepli bolman, eýsem sökülip we ýeke özi hem ulanylyp bilner.

Oturgyç bilen bedenterbiýe ýaryşy, barbell çyzygyny goramak üçin neýlon rolikleri goşýar.

* SYITYASAT synagy:

Her önüm gaty berk hil ulgamynda, hemmesi eliňize eltilmezden ozal synag gurlar

* GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK

Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärli, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler

Adaty eksport gaplamasy, Logotipli ýöriteleşdirilen karton bar

Adatça deňiz arkaly eltýäris, kiçi paket üçin ony gyssagly iberip bileris

* MESELE

Synag üçin bir nusga bar

Hytaý agentiniň harytlary iberip biljekdigini teklip ediň, tölegiňizi tygşytlamak üçin köp kömek eder, agent bolmasa-da kömek edip bileris

* MOQ

Dürli önümleriň iň az sargyt mukdary bar, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň

* SATYLandan soň HYZMAT

Dürli önümlerimize we ömürboýy hyzmatymyza 1-3 ýyl kepillik hödürleýäris

Önümlerimizi ulananyňyzda ýüze çykan islendik mesele üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, siziň kanagatlanmagyňyz esasydyr

* Näme üçin bizi saýlaýar?

Hil hemişe ilkinji gurantiýamyz, biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň, diňe halaýan zadyňyzy saýlamaly, satuwdan soň hiç wagt alada etmäň, islendik nägilelik yzyna gaýtarylyp bilner


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň