• sahypa_banner

TORUI önümleri

Güýçli egrilen pyýada ýörelgesi

Gysga düşündiriş:

* Garaşsyz güýç, öz tagallalaryňyzy ediň
* Güýçli göterijilik ukyby
* Ajaýyp beden
* Ümsüm ylgamak
* Söwda guşagy
* Eňňitleri sazlamak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Söwda güýji bolmadyk egri pyýada ýörelgesi, elektriksiz, täjirçilik guşak, goşa damping.Elektrik energiýasy sarp edilmez, biynjalyk etmez, erkin işlemez, adam bedeniniň üsti bilen energiýa sarp edilmez, motor inwertory bolmaz. Güýçli ýük göterijilik ukyby, ygtybarly işlemek, galyňlaşdyrylan turba ýük göterijilik kuwwaty güýçli ygtybarly işlemek .Goşýan platforma, skidka garşy işleýär geýmek aňsat däl, daşary çykman, tutuş maşgala ylgap, sport zalyndan lezzet alyp bilersiňiz

Sporthli sport maglumatlarynyň ýokary kesgitlemesi, bir serediş tizliginde, wagt, aralyk, kaloriýa

Köp dişli sazlanyp bilinýän garşylygy kabul ediň, gowy netijelere ýetmek üçin gysga wagtyň içinde herekete garşylygy ýokarlandyrmak üçin öz güýjüňize görä dogry dişli saýlap bilersiňiz

Egri ylgaýan platforma, erkin işlemek, motor örtüginiň çäginden dynmak, iş ýerini boşatmak üçin uly egri ylgaw platformasyny ýapmak

Şok siňdirişi, süýşmeýär, aýak basmagyň täsirini siňdirmek üçin birnäçe bufer zonasynyň ulanylmagy, pyýada ýörelgesiniň arka täsir güýjüni doly dargatmak, şok siňdiriş dokumasynyň ideal kombinasiýasy, dyzy goraýar

* SYITYASAT synagy
Her önüm gaty berk hil ulgamynda, hemmesi eliňize eltilmezden ozal synag gurlar

* GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK
Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärli, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler
Adaty eksport gaplamasy, Logotipli ýöriteleşdirilen karton bar
Adatça deňiz arkaly eltýäris, kiçi paket üçin ony gyssagly iberip bileris

* MESELE
Synag üçin bir nusga bar
Hytaý agentiniň harytlary iberip biljekdigini teklip ediň, tölegiňizi tygşytlamak üçin köp kömek eder, agent bolmasa-da kömek edip bileris

* MOQ
Dürli önümleriň iň az sargyt mukdary bar, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň

* SATYLandan soň HYZMAT
Dürli önümlerimize we ömürboýy hyzmatymyza 1-3 ýyl kepillik hödürleýäris
Önümlerimizi ulananyňyzda ýüze çykan islendik mesele üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, siziň kanagatlanmagyňyz esasydyr

* Näme üçin bizi saýlaýar?
Hil hemişe ilkinji gurantiýamyz, biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň, diňe halaýan zadyňyzy saýlamaly, satuwdan soň hiç wagt alada etmäň, islendik nägilelik yzyna gaýtarylyp bilner

Güýçli egrilen pyýada zolagy (8)
Güýçli egrilen pyýada ýörelgesi (7)
Kuwwatsyz egri pyýada ýörelgesi (5)
Güýçli egrilen pyýada ýörelgesi (6)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň