• sahypa_banner

TORUI önümleri

Garşylyk maşk mata aýlaw zolaklary

Gysga düşündiriş:

* Tensionokary dartgynlylyk we oňat çydamlylyk
* Giňeldilen wersiýa Skid garşy material
* Lateks sapagy
* Toüklemek üçin amatly


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ALhli bentler birmeňzeş ululykda

Reňk Garşylyk derejesi Dartgynlyk derejesi Ulanyjylar
Gülgüne Lightagtylyk 18 ~ 32 litr Başlangyç
Çal Orta 30 ~ 50 litr Aralyk
Gara Agyr 45 ~ 70 litr Sportçy

Pagta mata bilen örtülen gaty çydamly 100% tebigy lateks

Önümiň ady: Garşylyk maşklary mata aýlaw zolaklary
Material: Poli / Pagta + Lateks sapagy
Spesifikasiýa:
Gülgüne 76 * 8 sm dürli dartyş. Lighteňil agram: 110g
Çal 76 * 8 sm dürli dartyş Orta agram: 125g
Gara 76 * 8 sm dürli dartyş Agyr agram: 154g
Torba sumkasy: 20 sm * 17 sm
PE halta: 30 sm * 16 sm
Gaplamak maglumatlary: 3 sany / toplum, 50 toplum / guty
Agramy: 20KG
Programma: Düwürtikleri, göle myşsalaryny tonlamak, bedeniň deňagramlylygy we esasy güýji üçin ulanylýar
Üstünligi: Garşylykly maşk mata aýlawlary bandokary dartyş we oňat çydamlylyk bilen, Squat aýagyň güýjüni ýokarlandyrmak üçin ileri tutulýan hereket, ýöne tutuş beden güýjüni ýokarlandyrmak, aýak myşsalarynyň ösüşi ileri tutulýar, tutuş beden myşsalarynyň ösmegine kömek edýär, ýürek işini gowulandyrmak.Heartüregi berkitmek üçin oturyň.Oturgyçlary yzygiderli ýerine ýetirmek, ýüregi güýçlendirip, bagryny türgenleşdirip biler.

* SYITYASAT synagy
Her önüm gaty berk hil ulgamynda, hemmesi eliňize eltilmezden ozal synag gurlar

* GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK
Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärli, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler
Adaty eksport gaplamasy, Logotipli ýöriteleşdirilen karton bar
Adatça deňiz arkaly eltýäris, kiçi paket üçin ony gyssagly iberip bileris

* MESELE
Synag üçin bir nusga bar
Hytaý agentiniň harytlary iberip biljekdigini teklip ediň, tölegiňizi tygşytlamak üçin köp kömek eder, agent bolmasa-da kömek edip bileris

* MOQ
Dürli önümleriň iň az sargyt mukdary bar, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň

* SATYLandan soň HYZMAT
Dürli önümlerimize we ömürboýy hyzmatymyza 1-3 ýyl kepillik hödürleýäris
Önümlerimizi ulananyňyzda ýüze çykan islendik mesele üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, siziň kanagatlanmagyňyz esasydyr

* Näme üçin bizi saýlaýar?
Hil hemişe ilkinji gurantiýamyz, biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň, diňe halaýan zadyňyzy saýlamaly, satuwdan soň hiç wagt alada etmäň, islendik nägilelik yzyna gaýtarylyp bilner

Garşylyk maşk mata aýlaw zolaklary (4)
Garşylyk maşk mata aýlaw zolaklary (3)
Garşylyk maşk mata aýlaw zolaklary (2)
Garşylyk maşk mata aýlaw zolaklary (1)
Garşylyk maşk mata aýlaw zolaklary (6)
Garşylyk maşk mata aýlaw zolaklary (8)
Garşylyk maşk mata aýlaw zolaklary (5)
Garşylyk maşk mata aýlaw zolaklary (7)
Garşylyk maşk mata aýlaw zolaklary (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň