• sahypa_banner

TORUI önümleri

Kauçuk Hex Dumbbell toplumy

Gysga düşündiriş:

* Altyburç şekilli, has durnukly ýerleşdiriş
* Elektroplirlenen poslamaýan polatdan ýasalan tutawaç, ýykylmak aňsat däl
* Plastiki encapsulýasiýa materialynyň daşky gurşawy goramak we saglyk


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

DÜZGÜN AECRATYNLAR, TERJIME EDIP BOLAR!

Bir bölek galyp, inçe ussatlyk, adaty agram, önümiň berk synagy we jikme-jiklikleri hilini kesgitleýär
Elektroplatirlenen dykyz tutawaç, poslama gaty çydamly elektroplatasiýa prosesini kabul edýär, şol bir wagtyň özünde dambelleri owadan bolmakdan goraýar, şol bir wagtyň özünde sürtülmäni, skide garşy we poslama garşy güýçlendirýär
Dumbbell altyburç dizaýn, togalanma, tötänleýin ýerleşdirme, durnukly düzediş
Adaty spesifikasiýa: 2.5KG / 5KG / 7.5KG / 10KG / 12.5KG / 15KG / 17.5KG / 20KG /
22.5KG / 25KG / 27.5KG / 30KG / 32.5KG / 35KG / 37.5KG / 40KG / 42.5KG / 45KG / 47.5KG / 50KG
LB spesifikasiýasy: 5LB / 10LB / 15LB / 20LB / 25LB / 30LB / 35LB / 40LB / 45LB / 50LB / 55LB / 60LB / 65LB / 70LB / 75LB / 80LB / 85LB / 90LB / 95LB / 100LB

* SYITYASAT synagy:
Her önüm gaty berk hil ulgamynda, hemmesi eliňize eltilmezden ozal synag gurlar

* GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK
Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärli, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler
Adaty eksport gaplamasy, Logotipli ýöriteleşdirilen karton bar
Adatça deňiz arkaly eltýäris, kiçi paket üçin ony gyssagly iberip bileris

* MESELE
Synag üçin bir nusga bar
Hytaý agentiniň harytlary iberip biljekdigini teklip ediň, tölegiňizi tygşytlamak üçin köp kömek eder, agent bolmasa-da kömek edip bileris

* MOQ
Dürli önümleriň iň az sargyt mukdary bar, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň

* SATYLandan soň HYZMAT
Dürli önümlerimize we ömürboýy hyzmatymyza 1-3 ýyl kepillik hödürleýäris
Önümlerimizi ulananyňyzda ýüze çykan islendik mesele üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, siziň kanagatlanmagyňyz esasydyr

* Näme üçin bizi saýlaýar?
Hil hemişe ilkinji gurantiýamyz, biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň, diňe halaýan zadyňyzy saýlamaly, satuwdan soň hiç wagt alada etmäň, islendik nägilelik yzyna gaýtarylyp bilner

Hex Dumbbell (4)
Hex Dumbbell (5)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň