• sahypa_banner

TORUI önümleri

Amaly köp funksiýaly ammar sazlanylýan oturgyç

Gysga düşündiriş:

* Ownuk we ykjam dizaýn, birinde köp sanly sport esbaplary
* Toplumlaýyn dizaýn, gapma-garşylyk maşklary, güýç maşklary ýa-da esasy türgenleşikler üçin dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp biler, öýde bedenterbiýe üçin has köp mümkinçilik döreder.
* Ergonomiki beýiklik ölçegi dizaýny (42.9CM), basgançak we kalça maşklary üçin örän amatly
* Hemme taraplaýyn maşklary höweslendirmek üçin üç sany ýassyk, skameýkaly metbugat we hip pressine laýyk
* Oturgyç metbugat burçuny sazlamak, 20 °, 30 °, 45 °, 60 °, 75 °
* Custöriteleşdirilen LOGO bar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

HEMMESI LOGO, Reňk ETC.
BIZ BILEN Hyzmatdaşlyk ediň, dizaýnyňyzy hakykata öwüriň!

Önümiň ady: Düzülip bilinýän ammar skameýkasy
Önümiň umumy agramy: 48 KG
Haryt ölçegi: 112 * 42 * 42,9 CM
Sport esbaplary: Kettlebell / Dumbbell islege bagly saýlaw

Tigirleriň dizaýny, ýerleşdiriş ýagdaýy islendik wagtda üýtgedilip bilner
Saklaýyş dizaýny, islendik fitnes gurallary aňsat, amatly we tertipli bolýar
Ykjam we hereket etmek aňsat, ähli sport esbaplaryny amatly we tertipli saklamaga mümkinçilik berýär.Aşaky tigirleriň dizaýny hereketi aňsatlaşdyrýar, bir adam islän ýaly hereket edip biler

* SYITYASAT synagy:
Her önüm gaty berk hil ulgamynda, hemmesi eliňize eltilmezden ozal synag gurlar

* GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK
Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärli, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler
Adaty eksport gaplamasy, Logotipli ýöriteleşdirilen karton bar
Adatça deňiz arkaly eltýäris, kiçi paket üçin ony gyssagly iberip bileris

* MESELE
Synag üçin bir nusga bar
Hytaý agentiniň harytlary iberip biljekdigini teklip ediň, tölegiňizi tygşytlamak üçin köp kömek eder, agent bolmasa-da kömek edip bileris

* MOQ
Dürli önümleriň iň az sargyt mukdary bar, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň

* SATYLandan soň HYZMAT
Dürli önümlerimize we ömürboýy hyzmatymyza 1-3 ýyl kepillik hödürleýäris
Önümlerimizi ulananyňyzda ýüze çykan islendik mesele üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, siziň kanagatlanmagyňyz esasydyr

* Näme üçin bizi saýlaýar?
Hil hemişe ilkinji gurantiýamyz, biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň, diňe halaýan zadyňyzy saýlamaly, satuwdan soň hiç wagt alada etmäň, islendik nägilelik yzyna gaýtarylyp bilner

Düzülip bilinýän ammar skameýkasy (6)
Düzülip bilinýän ammar skameýkasy (1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň