• sahypa_banner

Habarlar

Habarlar

 • LIGAMETNLERI ZYAMAN EDIP BOLANOKFizioterapiýa we Fitnes Köp funksiýaly

  LIGAMETNLERI ZYAMAN EDIP BOLANOKFizioterapiýa we Fitnes Köp funksiýaly

  Döwrüň çalt ösmegi bilen, maşklara köp adam üns berýär we suwda aýlanýan welosipedler adamlaryň durmuşynda kem-kemden peýda bolýar.Welosipedler howuza (basseýn) goýulýar, soňra ulanyjy maşk edip başlamak üçin welosiped sürýär.Aýlanmak ...
  Koprak oka
 • “Squat Rack Bench Press” size hünär taýdan işlemäge kömek edýär

  “Squat Rack Bench Press” size hünär taýdan işlemäge kömek edýär

  Biziň kompaniýamyz fitnes enjamlaryny öndürmekde ýöriteleşen bir kompaniýa.Biz güýç, ýoga we kondisioner enjamlarynda fitnes enjamlaryny öndüriji we söwda kompaniýasydyrys.esasy önümlerde ähli fitnes Rig, Power Rack, sport enjamlary, fitnes we ýoga esbaplary, önümçilik, tutuş ...
  Koprak oka
 • Gaoga matasy üçin haýsy material has gowudyr?

  Gaoga matasy üçin haýsy material has gowudyr?

  Ogaoga mata köp dürli materiallarda gelýär.Iň oňat ýoga matasy haýsy material?Gaoga başlaýan köp dostuň aladasy.Gaoga matalarynyň dürli materiallaryna göz aýlalyň.Ogaoga mat materialy 1: PVC PVC köpüklenenden soň, ýumşak we däl ...
  Koprak oka
 • Howa tigir sport zaly

  Howa tigir sport zaly

  Howa welosipedine howa garşylygy we dinamiki ýörelgeler ulanylýar, tälimçi pedalyň üstünde näçe kyn bolsa, garşylyk şonça-da köp bolar.Highokary güýçli bedenterbiýe sapaklarydyr. “CrossFit” bedenterbiýe okuwynda howa welosipedini gaty nusgawy we meşhur aerobika maşklary ...
  Koprak oka
 • GYM GYSGAÇA SÖZLER

  GYM GYSGAÇA SÖZLER

  Kuwwatsyz pyýada ýörelgeleri partlaýjy türgenleşigi, aýagyň berkligini we çydamlylygy, ýokary güýçli aerob türgenleşigini üpjün edýär we ýokary fiziki taýýarlygy we partlaýjy güýji talap edýän taslamalar üçin örän amatlydyr.Kuwwatsyz pyýada ýörelgeleriniň adaty tr-den köp artykmaçlygy bar ...
  Koprak oka
 • Pyýada ýörelgeleri işlemegi moda edýär

  Pyýada ýörelgeleri işlemegi moda edýär

  Pyýada ýörelgesi ylgamagy we ýöremegi simulasiýa edýän fitnes enjamydyr.Ylgamak we basgançak ulgamlaýyn aerob maşklarydyr.Sport hünärmenleriniň statistikasyna görä, gury ýerde her 1000 metr ylgamak üçin aýaklar ýere 600-700 gezek urulmalydyr.Diňe ar ...
  Koprak oka
 • Professional ýoga mugallymy üçin iň gowy ýoga matasy haýsy?

  Professional ýoga mugallymy üçin iň gowy ýoga matasy haýsy?

  Professional ýoga mugallymy üçin iň gowy ýoga matasy haýsy?Ogaoga bäsdeşlik sporty däl, beýnimizi türgenleşdirmek üçin saklanmagy we gözegçiligi talap edýän, şeýle hem duruş, dem alyş we aň bilen ýakyn birleşdirýän beden we aň maşklarydyr.aňy sazla (pikirlen ...
  Koprak oka
 • 2022-nji ýylda “Fitness” önümleri

  2022-nji ýylda “Fitness” önümleri

  COVID-19-yň yzygiderli ösmegi bilen fitnes pudagy dünýädäki adamlaryň ünsüni özüne çekdi.Öýdäki fitnes bolsun ýa-da açyk bedenterbiýe bolsun, köp adam oňa üns berýär.Fitnes pudagynyň ösmegi bilen, biziň fit ...
  Koprak oka
 • Fitnesiňizi has amatly etmek üçin arkan böküň

  Fitnesiňizi has amatly etmek üçin arkan böküň

  Häzirki wagtda adamlar bedenterbiýe we sporty gaty gowy görýärler.Olar diňe bir bedenimiziň saglygyna kömek edip bilmän, eýsem horlanmagyň täsirini hem gazanyp bilerler.Bu sport görnüşlerinde arkan atmagyň horlanmak täsiri gaty gowy.Arkan nädip dogry bökmelidigini öwreneliň.Usul: Arkan bökende, s ...
  Koprak oka
 • Kempir çadyrynyň ýoldaşy kemping atleizurasy - Kemping çişiriji diwany bolmaly

  Kempir çadyrynyň ýoldaşy kemping atleizurasy - Kemping çişiriji diwany bolmaly

  Çişirilen diwan adaty mebelleriň köplüginden dynýar we içerde we daşarda ýerleşdirilip bilner.Deflýasiýadan soň ykjam we saklamak we götermek aňsat.Hem moda, hem amatly, moda adamlar tarapyndan giňden garşylanýar.Şişirilýän artykmaçlyklar ...
  Koprak oka
 • Epidemiýanyň aşagynda meşhur öý fitnes enjamlary

  Epidemiýanyň aşagynda meşhur öý fitnes enjamlary

  Hula haltalary maşgalalar üçin hökmany fitnes önümidir.Her maşgalada diýen ýaly hula halkalary bar.Nahardan soň silkit.Etjek zadyňyz ýok bolsa, telewizora tomaşa edende silkitiň, silkäň we garyn ýagyny aňsatlyk bilen ýakyp bilersiňiz.Hula halta, inçe biliň täsirli usuly hökmünde b ... diýmek bolar.
  Koprak oka
 • Ogaoga toplary sizi fitnese alyp barýar

  Ogaoga toplary sizi fitnese alyp barýar

  Fitnes topy ilkinji gezek Şweýsariýada döräpdir.Ilkibaşda motor nerwine zeper ýetenlerde deňagramlylygy we hereketi dikeltmek üçin reabilitasiýa lukmançylyk enjamy hökmünde niýetlenipdi.Bel, arka, boýn, kalça we dyz, utgaşdyrmak we dikeltmekde rol oýnaýar ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3