• sahypa_banner

TORUI önümleri

Köp funksiýaly maşyn krossover kabel kuwwaty

Gysga düşündiriş:

* Doly, täjirçilik derejeli, agyr ýükli 11 gauge / 3mm polatdan ýasalan
* NOOK bilen lazer kesýän deşik.Köpugurly ykjam eňek tutawajy
* Premium rezin, galyp-sandwiç J-Hooks we Spotter tutujy ýaraglar
* 500 kg iň ýokary ýük göterijiligi bilen ömrüň çarçuwasy kepilligi
* Meýletin täjirçilik pedaly we kasna oturgyjy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ALhli gaýa LOGO, HOLE SIZE, DISTANCE, Reňk ETC.
BIZ BILEN HYZMATDAŞLYK, DIZaynyňyzy HAKYKAT EDIP BOLUN!

Önümiň ady: Köp funksiýaly maşyn krossover kabel kuwwaty
Tube: 75x75x3mm
Goşundy: J-Hooks / Spotter tutujy ýaraglar
Boý: 2350mm
Agramy: 75KG / 90KG / 120KG
Saýlanyp boljak: Aýak pedaly / kasna oturgyjy

Tigirleriň dizaýny, ýerleşdiriş ýagdaýy islendik wagtda üýtgedilip bilner

Krossover kabel enjamy ýokary güýçli täjirçilik basyş turbalaryny ulanýar,
Agyr wezipe 11 gauge / 3mm polat.Bu turbanyň hiç hili ýaryşy görünmeýär
Gymmat we owadan, has gowy görünmek diňe bir artykmaçlygy däl, eýsem ýokary güýçli agram güýji bilenem
Çukuryň iki gapdalyndaky agram stakanlary 75KG-dan 120KG-a çenli, 75KG we 90KG köp ulanýan müşderi.Güýçli we çydamly alýumin garyndysy kasna ulanmak.
Lazer kesýän deşik, J-Hooks we Spotter Catcher Arms sazlamak üçin umumy ululykda 21mm ululykda, dürli beýiklikde sazlanýar, tabak saklaýjy, Jammer goly we öz islegiňiz bilen erkin goşulan beýleki goşundylar
Bu teker, “Squat”, “Bench Press”, “Çin up”, “High” we “pes kasna”, ammar, köp sanly sport zaly, ýöne gaty az ýer tutulýar, bamper plitalary bolmazdan, bu raf bilen laýyk bolup bilersiňiz.

* SYITYASAT synagy:
Her önüm gaty berk hil ulgamynda, hemmesi eliňize eltilmezden ozal synag gurlar

* GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK
Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärli, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler
Adaty eksport gaplamasy, Logotipli ýöriteleşdirilen karton bar
Adatça deňiz arkaly eltýäris, kiçi paket üçin ony gyssagly iberip bileris

* MESELE
Synag üçin bir nusga bar
Hytaý agentiniň harytlary iberip biljekdigini teklip ediň, tölegiňizi tygşytlamak üçin köp kömek eder, agent bolmasa-da kömek edip bileris

* MOQ
Dürli önümleriň iň az sargyt mukdary bar, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň

* SATYLandan soň HYZMAT
Dürli önümlerimize we ömürboýy hyzmatymyza 1-3 ýyl kepillik hödürleýäris
Önümlerimizi ulananyňyzda ýüze çykan islendik mesele üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, siziň kanagatlanmagyňyz esasydyr

* Näme üçin bizi saýlaýar?
Hil hemişe ilkinji gurantiýamyz, biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň, diňe halaýan zadyňyzy saýlamaly, satuwdan soň hiç wagt alada etmäň, islendik nägilelik yzyna gaýtarylyp bilner

Köp funksiýaly maşyn krossover kabel kuwwaty (6)
Köp funksiýaly maşyn krossover kabel kuwwaty (4)
Köp funksiýaly maşyn krossover kabel kuwwaty (3)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň