• sahypa_banner

TORUI önümleri

Roller bilen köp funksiýaly fitnes sazlanylýan skameyka

Gysga düşündiriş:

* Birnäçe dişli sazlamak, Iki arka we oturgyç sazlanyp bilner
* Yzky tigirler goşuldy, hereket etmek aňsat
* Qokary Qaulity PU deri mat
* Custöriteleşdirilen LOGO bar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

HEMMESI LOGO, Reňk ETC.
BIZ BILEN Hyzmatdaşlyk ediň, dizaýnyňyzy hakykata öwüriň!

Önümiň ady: Roller bilen sazlanylýan skameýka
Önümiň umumy agramy: 42 KG
Haryt ölçegi: 150 * 48 * 138 CM
Yzky matanyň ululygy: 94 * 25 * 31 CM
Oturgyçlaryň ölçegi: 37.5 * 34 * 31CM

Döwrebaplaşdyrylan tutawaç ýassygy: ýassyklar we aýak rolikli örtükler super tutawaç matadan ýasalýar, derläniňizde hem süýşmez.Düşegi berk we liftiňizi durnuklaşdyrýar
Doly sazlap bolýan ýadro we pad: Indi ähli möhüm myşsa toparlaryny aňsatlyk bilen urup bilersiňiz.7 merdiwan düzedişleri 85 gradusdan -20 dereje aşak egilip bilner, 4 dürli oturgyç bolsa arka burçuňyzyň üýtgemegi bilen ergonomiki goldaw berýär.
Ulag aňsat tigirleri, yzky tigirler bilen işlenip düzülen sazlanylýan skameýka.
Artykmaç aýak basmak, işläniňizde durnuklylygy ýokarlandyrýar.Oturmak üçin ajaýyp zat!Şeýle hem söküp bolýar
Rahatlyk.Türgenleşik wagtynda ajaýyp rahatlyk üçin goşmaça galyň ýassyk, türgenleşigiň netijeliligini we çydamlylygyny ýokarlandyryp bilersiňiz.

* SYITYASAT synagy:
Her önüm gaty berk hil ulgamynda, hemmesi eliňize eltilmezden ozal synag gurlar
* GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK
Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärli, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler
Adaty eksport gaplamasy, Logotipli ýöriteleşdirilen karton bar
Adatça deňiz arkaly eltýäris, kiçi paket üçin ony gyssagly iberip bileris

* MESELE
Synag üçin bir nusga bar
Hytaý agentiniň harytlary iberip biljekdigini teklip ediň, tölegiňizi tygşytlamak üçin köp kömek eder, agent bolmasa-da kömek edip bileris

* MOQ
Dürli önümleriň iň az sargyt mukdary bar, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň

* SATYLandan soň HYZMAT
Dürli önümlerimize we ömürboýy hyzmatymyza 1-3 ýyl kepillik hödürleýäris
Önümlerimizi ulananyňyzda ýüze çykan islendik mesele üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, siziň kanagatlanmagyňyz esasydyr

* Näme üçin bizi saýlaýar?
Hil hemişe ilkinji gurantiýamyz, biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň, diňe halaýan zadyňyzy saýlamaly, satuwdan soň hiç wagt alada etmäň, islendik nägilelik yzyna gaýtarylyp bilner

Düzülip bilinýän rolikli oturgyç (2)
Düzülip bilinýän rolikli oturgyç (3)
Düzülip bilinýän rolik skameýkasy (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň