• sahypa_banner

TORUI önümleri

Qualityokary hilli eko dostlukly ýoga topy

Gysga düşündiriş:

EXPLOSION PROOF YOGA BALL

* Qualityokary hilli materiallar

* Partlama garşy galyňlyk

* Lighteňil agram we çydamly

* Amaly we köp taraply


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Saýlanan ýokary hilli PVC material, güýçli we çydamly, ygtybarly we ygtybarly we deri üçin amatly

Qualityokary hilli eko dostlukly ýoga topy (2)

* SYITYASAT synagy:
Her önüm gaty ýokary hilli ulgamda, hemmesi eliňize gowşurylmazdan ozal synag gurlar

 

“Ogaoga topy”, galyňlaşdyrylan partlama garşy, has ygtybarly, partlama garşy ýük göteriji güýçlendiriji hökmünde döredildi: 150-200KG, galyňlaşdyrylan täze täzelenme, has agyr we has çydamly, çylşyrymly proses, ogaoga topy partlamaz Howpsuzlygyňyzy goramak üçin ýiti zatlaryň haýal syzmagy

Ujuň köpürjikli, köpükli dokuma gurluşy stomata ulalmagynyň we ýarylmagynyň öňüni alýar

Lighteňil agram, kiçi göwrüm, ýeňil 750 gram massa, ulanylmasa kiçelip biler, kiçi göwrüm ýer tutmaz

Adamlaşdyrylan dizaýn has amatly, inflýasiýa has çalt, owadan we düşnükli basyşy azaltmak halkasynyň dispersiýa ýük göterijisi

Innowasiýa funksiýasy şahsylaşdyrylan özleşdirme, ýoga topy, şahsyýetiňize mahsus müşderileriň dürli zerurlyklaryna görä düzülip bilner

Qualityokary hilli eko dostlukly ýoga topy (1)

* GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK
Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärli, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler
Adaty eksport gaplamasy, Logotipli ýöriteleşdirilen karton bar
Adatça deňiz arkaly eltýäris, kiçi paket üçin ony gyssagly iberip bileris

Qualityokary hilli eko dostlukly ýoga topy (5)
Qualityokary hilli eko dostlukly ýoga topy (6)

* MESELE
Synag üçin bir nusga bar
Hytaý agentiniň harytlary iberip biljekdigini teklip ediň, tölegiňizi tygşytlamak üçin köp kömek eder, agent bolmasa-da kömek edip bileris

* MOQ
Dürli önümleriň iň az sargyt mukdary bar, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň

 

* SATYLandan soň HYZMAT
Dürli önümlerimize we ömürboýy hyzmatymyza 1-3 ýyl kepillik hödürleýäris
Önümlerimizi ulananyňyzda ýüze çykan islendik mesele üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, siziň kanagatlanmagyňyz esasydyr

* Näme üçin bizi saýlaýar?
Hil hemişe ilkinji gurantiýamyz, biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň, diňe halaýan zadyňyzy saýlamaly, satuwdan soň hiç wagt alada etmäň, islendik nägilelik yzyna gaýtarylyp bilner

Qualityokary hilli eko dostlukly ýoga topy (7)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň