• sahypa_banner

TORUI önümleri

Agyr wezipe garşylyk toparlary

Gysga düşündiriş:

* Birinde aýlanma galyplary
* Kebşirleýiş belgileri ýok
* Ekspozisiýa çydamly
* Döwülmek töwekgelçiligi ýok
* Gowy çeýeligi, 6.5 gezek dartyş synagy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

HYZMATLANAN LOGO
Önümiň ady: Çydamly bentler toplumy
Material: Kauçuk, TPE
Spesifikasiýa:
Reňk uzynlygy Ini Galyňlyk Agramy dartylýar
Sary 2080mm 0.64mm 4,5mm 60g 0-15lb
Gyzyl 2080mm 13mm 4,5mm 122g 15-25lb
Gara 2080mm 21mm 4,5mm 197g 25-50lb
Mawy 2080mm 32mm 4,5mm 300g 75-100lb
Greenaşyl 2080mm 45mm 4,5mm 422g 100-120lb
Gök 2080mm 64mm 4,5mm 600g 120-175lb
Mämişi 2080mm 83mm 4,5mm 777g 200-230lb

Köpugurly garşylyk topary, ýuka, ýoga kömegi, sport fitnesi, reabilitasiýa okuwy, ähli gowy kömekçileriňiz

Günde 30 minutlap ýapyşyň we gowy görnüşde boluň.
Marag, çydamly zolaklary uzak wagtlap ulanmak size uzyn gollary getirip biler
Stress, uzalma prosesinde stresden netijeli dynýar, ýadawlygy boşadýar, konsentrasiýany gowulaşdyrýar we keýpini gowşadýar
Aýak, gaýyş gözelligiňizi täzeden gurýar, simmetrik taýdan inçe owadan aýaklary, çişirilen tutuş bedeni ýok edýär we erbet ýagdaýy, O şekilli aýaklary bil agyrylary arka bilen hoşlaşýar
Düwmeler, çydamly topar size berk we seksi bagry, özüne çekiji seksi arka we tekiz we berk abs berýär

Bir adamyň fitnes jadyly ýaragy

* SYITYASAT synagy
Her önüm gaty berk hil ulgamynda, hemmesi eliňize eltilmezden ozal synag gurlar

* GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK
Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärli, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler
Adaty eksport gaplamasy, Logotipli ýöriteleşdirilen karton bar
Adatça deňiz arkaly eltýäris, kiçi paket üçin ony gyssagly iberip bileris

* MESELE
Synag üçin bir nusga bar
Hytaý agentiniň harytlary iberip biljekdigini teklip ediň, tölegiňizi tygşytlamak üçin köp kömek eder, agent bolmasa-da kömek edip bileris

* MOQ
Dürli önümleriň iň az sargyt mukdary bar, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň

* SATYLandan soň HYZMAT
Dürli önümlerimize we ömürboýy hyzmatymyza 1-3 ýyl kepillik hödürleýäris
Önümlerimizi ulananyňyzda ýüze çykan islendik mesele üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, siziň kanagatlanmagyňyz esasydyr

* Näme üçin bizi saýlaýar?
Hil hemişe ilkinji gurantiýamyz, biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň, diňe halaýan zadyňyzy saýlamaly, satuwdan soň hiç wagt alada etmäň, islendik nägilelik yzyna gaýtarylyp bilner

Çydamly bentler toplumy (14)
Çydamly bentler toplumy (6)
Çydamly bentler toplumy (13)
Çydamly bentler toplumy (12)
Çydamly bentler toplumy (11)
Çydamly bentler toplumy (8)
Çydamly bentler toplumy (10)
Çydamly bentler toplumy (7)
Çydamly bentler toplumy (9)
Çydamly bentler toplumy (6)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň