• sahypa_banner

TORUI önümleri

Sport zallary täjirçilik howa tigirleri

Gysga düşündiriş:

* Çin sürüjisi
* Çäklendirilmedik ýel garşylygy
* Göçmek üçin amatly
* Eýer sazlanýar
* Süýşmezlik
* LCD ýokary kesgitli ekran
* Uly diametrli fan pyçak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Söwda howa tigirleri, iň köp ulanylýanlardan biri hökmünde HIIT okuwy bilen kardio türgenleşikleri üçin ýörite döredildi.Umuman, şol bir wagtyň özünde eliňizi pedallamak we hereket etmek arkaly garşylygyň üstünde işlemäge mümkinçilik berýär.Iki eliňizi pedallamak we hereketlendirmek, bogunlarymyza täsir etmezden amala aşyrylyp bilner, “Air Bike” kardio we HIIT türgenleşikleri üçin ajaýyp bolar.

Howa tigirleri bilen myşsanyň güýjüni artdyryp, çydamlylygy ýokarlandyryp we köp mukdarda kaloriýa ýakyp bilersiňiz.Pedallary tutawaçlar bilen birleşdirip, tebigy, sinhron hereket gazanylýar we tutuş beden herekete gelýär.27 ″ ululykdaky fan we aýratyn howa akymy bilen, şemalladyş garşylygy okuwyňyza görä intensiw türgenleşigi üpjün edýär - näçe çalt ýöreseňiz, garşylyk şonça-da köp bolar.

Uly, aňsat görünýän okuw konsoly ähli ulanyjylar üçin aýratynlyklar bilen doldurylýar, bu öndürijilik maglumatlaryňyzy gözegçilikde saklaýar we okuw wagtyny, tizligini, aralygyny, minutda öwrülişikleri, wattlary we kaloriýalary aňsatlyk bilen ýakmaga kömek edýär.

Iki basgançakly geçiriş ulgamy, zynjyr geçiriji kuwwat, şemalyň garşylyk tekerine hereketlendiriji dişli geçiriş, garşylyk tekiz we tebigy bolar, yza galmak duýgusy bolmaz we dyz bogunlarynyň zeperlenmegini azaldar.

Çagalaryň barmaklaryny goramak üçin şifrlenen inçe polat howa kapoty

* SYITYASAT synagy
Her önüm gaty berk hil ulgamynda, hemmesi eliňize eltilmezden ozal synag gurlar

* GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK
Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärli, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler
Adaty eksport gaplamasy, Logotipli ýöriteleşdirilen karton bar
Adatça deňiz arkaly eltýäris, kiçi paket üçin ony gyssagly iberip bileris

* MESELE
Synag üçin bir nusga bar
Hytaý agentiniň harytlary iberip biljekdigini teklip ediň, tölegiňizi tygşytlamak üçin köp kömek eder, agent bolmasa-da kömek edip bileris

* MOQ
Dürli önümleriň iň az sargyt mukdary bar, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň

* SATYLandan soň HYZMAT
Dürli önümlerimize we ömürboýy hyzmatymyza 1-3 ýyl kepillik hödürleýäris
Önümlerimizi ulananyňyzda ýüze çykan islendik mesele üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, siziň kanagatlanmagyňyz esasydyr

* Näme üçin bizi saýlaýar?
Hil hemişe ilkinji gurantiýamyz, biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň, diňe halaýan zadyňyzy saýlamaly, satuwdan soň hiç wagt alada etmäň, islendik nägilelik yzyna gaýtarylyp bilner

Söwda howa tigirleri (9)
Söwda howa tigirleri (8)
Söwda howa tigirleri (7)
Söwda howa tigirleri (6)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň