• sahypa_banner

TORUI önümleri

Fitnes agramy götermek güýji türgenleşigi Aerob nasosy Barbell agram plitalary toplumy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. “Adjustble Aerobic Barbell” agram toplumy poslamaz, aňsat tehniki hyzmat we ideg bolmaz
2. Eko dostlukly ýokary hilli rezin örtülen, ulanmak üçin arassa we ygtybarly
3. embygnamak we sökmek aňsat, süýşmeýän we könelmeýän, amatly tutawaç

Düzülip bilinýän barbell toplumy “Eco Friendly Rezin” ulanýar, arassa we howpsuz, ysy ýok, süýşmezlik ellere zyýan bermeýär

Howpsuzlyk bukjasy gelýär, ellere zyýan bermeýär, gurmak aňsat

Barbell çybyk demir polat turbadan ýasalýar, deformasiýa aňsat däl we berk we çydamly.Gara gubka tutawajy, ýokary dykyzlykly poliuretan köpükli material, amatly, süýşmeýän we çydamly

Barbell tabagyň agramyny tapawutlandyrmak aňsat reňk

Ygtybarly we süýşmeýän el gysgyç çukury, barbell plastinkasyny tutanyňyzda, barmaklaryň süýşmegi we agyrmagy aňsat däl.

Toparlaýyn mazmun: Barbell, bamper plitalary, ýakalar.

* SYITYASAT synagy:
Her önüm gaty berk hil ulgamynda, hemmesi eliňize eltilmezden ozal synag gurlar
* GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK
Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärli, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler
Adaty eksport gaplamasy, Logotipli ýöriteleşdirilen karton bar
Adatça deňiz arkaly eltýäris, kiçi paket üçin ony gyssagly iberip bileris
* MESELE
Synag üçin bir nusga bar
Hytaý agentiniň harytlary iberip biljekdigini teklip ediň, tölegiňizi tygşytlamak üçin köp kömek eder, agent bolmasa-da kömek edip bileris
* MOQ
Dürli önümleriň iň az sargyt mukdary bar, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň
* SATYLandan soň HYZMAT
Dürli önümlerimize we ömürboýy hyzmatymyza 1-3 ýyl kepillik hödürleýäris
Önümlerimizi ulananyňyzda ýüze çykan islendik mesele üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, siziň kanagatlanmagyňyz esasydyr
* Näme üçin bizi saýlaýar?
Hil hemişe ilkinji gurantiýamyz, biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň, diňe halaýan zadyňyzy saýlamaly, satuwdan soň hiç wagt alada etmäň, islendik nägilelik yzyna gaýtarylyp bilner

gaplamak (1)
gaplamak (1)
gaplamak (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň