• sahypa_banner

TORUI önümleri

“Fitness Squat Rack” ýarym güýç rack

Gysga düşündiriş:

* Doly, täjirçilik derejeli, agyr ýükli 11 gauge / 3mm polatdan ýasalan
* NOOK bilen lazer kesýän deşik.Tegelek Çin çarçuwasy
* Premium rezin, galyp-sandwiç J-Hooks we Spotter tutujy ýaraglar
* 500 kg iň ýokary ýük göterijiligi bilen ömrüň çarçuwasy kepilligi
* Meýletin täjirçilik çin-bar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ALhli gaýa LOGO, HOLE SIZE, DISTANCE, Reňk ETC.
BIZ BILEN Hyzmatdaşlyk ediň, dizaýnyňyzy hakykata öwüriň!

Önümiň ady: “Fitness Squat Rack” ýarym güýç rack
Tube: 75x75x3mm
Goşundy: J-Hooks
Boý: 2300mm
Saýlanyp boljak: Eňek bar / Spotter tutujy ýaraglar

Fitnes derejäňizi ýokarlandyrmaga we berk we tonly bedeniňize ýol açmaga kömek etjek ajaýyp skat raf.
“Fitness Squat Rack Half Power Rack” islendik öý sport zalynda ýa-da fitnes studiýasynda ajaýyp.Bu ajaýyp enjam, funksional taýýarlyk, güýç we sowadyş, zynjyrlary öwretmek üçin amatlydyr.
Eňekler we çekişler tälimçiler we tälimçiler tarapyndan myşsa gurmak we arka we gollarda güýç artdyrmak üçin edip boljak iň möhüm maşklaryň ikisi hasaplanýar.
“Squat Rack” sazlanyp bilinýän çeňňekleri we howpsuzlyk nokatlaryny hödürleýär, şonuň üçin tälim alanyňyzda we näçe wagtlap gözegçilik edip bilersiňiz.
“Squat rack” ýokary güýçli täjirçilik basyş turbalaryny ulanýar,
Agyr wezipe 11 gauge / 3mm polat.Bu turbanyň hiç hili ýaryşy görünmeýär
Gymmat we owadan, has gowy görünmek diňe bir artykmaçlygy däl, eýsem ýokary güýçli agram güýji bilenem

* SYITYASAT synagy:
Her önüm gaty berk hil ulgamynda, hemmesi eliňize eltilmezden ozal synag gurlar

* GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK
Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärli, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler
Adaty eksport gaplamasy, Logotipli ýöriteleşdirilen karton bar
Adatça deňiz arkaly eltýäris, kiçi paket üçin ony gyssagly iberip bileris

* MESELE
Synag üçin bir nusga bar
Hytaý agentiniň harytlary iberip biljekdigini teklip ediň, tölegiňizi tygşytlamak üçin köp kömek eder, agent bolmasa-da kömek edip bileris

* MOQ
Dürli önümleriň iň az sargyt mukdary bar, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň

* SATYLandan soň HYZMAT
Dürli önümlerimize we ömürboýy hyzmatymyza 1-3 ýyl kepillik hödürleýäris
Önümlerimizi ulananyňyzda ýüze çykan islendik mesele üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, siziň kanagatlanmagyňyz esasydyr

* Näme üçin bizi saýlaýar?
Hil hemişe ilkinji gurantiýamyz, biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň, diňe halaýan zadyňyzy saýlamaly, satuwdan soň hiç wagt alada etmäň, islendik nägilelik yzyna gaýtarylyp bilner

Squat Rack (2)
Squat Rack (4)
Squat Rack (3)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň