• sahypa_banner

TORUI önümleri

“Fitness Home Gym squat power rack lomaý soporte para sentadilla”

Gysga düşündiriş:

Material: Streokary güýçli takyk turbalar, inçe kebşirlemek

Turbanyň ululygy: 50 * 50 * 2mm

Kuwwatly rack ölçegi: 1200 * 1340 * 2170mm

Lat pulldown: siz ýa-da onsuz saýlap bilersiňiz

Gelýär: J-käse, çekiş paneli, howpsuzlyk barlary.

Custöriteleşdirilen: LOGO, turbanyň ululygy, tok ululygy, deşik ululygy, deşik aralygy, goşundy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Müşderiniň ýöriteleşdirilen stili, tutuş rezin örtükli gorag, “J” çeňňekleri,

Barbelliňizi we ygtybarly podşipnikiňizi goramak.

ygtybarly podşipnik (1)
ygtybarly podşipnik (3)

Custöriteleşdirilen bamper plitalary saklaýjy, bamper plitalaryny has ygtybarly edýän birneme egilen burç,

Aşakdan, has ygtybarly we durnukly bolmakdan gorkmaň.

Endokarky we ýokary çekiji tutawaç esbaplary, inçe jikme-jik kebşirleýiş bejergisi, her ýer gowy hilli görkezýär.

Mugt Lat çekmek dizaýny, öz diapazonyňyza laýyk gelýän, dürli adamlar bilen duşuşyp, bamper plitalary bilen agramy saýlap we dolandyryp bilersiňiz.

Şeýle hem, “Barbell”, “Bench”, satuwy goldaýan bamper plitalary bar, satyn alyş bahasy has özüne çekiji.

özüne çekiji1
özüne çekiji2

Biz gönüden-göni öndürijiden, gurantiniň hili, uly kompaniýa bilen hyzmatdaşlyk, hil
Hyzmat biziň esasydyr.

* SYITYASAT synagy:
Her önüm gaty berk hil ulgamynda, hemmesi eliňize eltilmezden ozal synag gurlar
* GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK
Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärli, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler
Adaty eksport gaplamasy, Logotipli ýöriteleşdirilen karton bar
Adatça deňiz arkaly eltýäris, kiçi paket üçin ony gyssagly iberip bileris
* MESELE
Synag üçin bir nusga bar
Hytaý agentiniň harytlary iberip biljekdigini teklip ediň, tölegiňizi tygşytlamak üçin köp kömek eder, agent bolmasa-da kömek edip bileris
* MOQ
Dürli önümleriň iň az sargyt mukdary bar, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň
* SATYLandan soň HYZMAT
Dürli önümlerimize we ömürboýy hyzmatymyza 1-3 ýyl kepillik hödürleýäris
Önümlerimizi ulananyňyzda ýüze çykan islendik mesele üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, siziň kanagatlanmagyňyz esasydyr
* Näme üçin bizi saýlaýar?
Hil hemişe ilkinji gurantiýamyz, biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň, diňe halaýan zadyňyzy saýlamaly, satuwdan soň hiç wagt alada etmäň, islendik nägilelik yzyna gaýtarylyp bilner


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň