• sahypa_banner

TORUI önümleri

Fitnes sement Dumbbell Barbell SET-SSDB05

Gysga düşündiriş:

*Köp funksiýaly, aýryp bolýan, dambbelller, şeýle hem barbell toplumy, Weghts sazlanýar

şahsy islegiňize görä

*Içindäki rezin bilen örtülen sement, Ekologiýa taýdan arassa, zäherli we yssyz


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

DÜZGÜN AECRATYNLAR, TERJIME EDIP BOLAR!

HYZMATLANAN LOGO BOLAR!

SÖ! GI WE AASsat SATYLMAK!

Sement Dumbbell toplumy 20 mm galyňlykdaky köpük birikdirilen çyzgy, oňaýly tutawaç, goşa hozuň täzelenmegi gowşamagyň, has howpsuzlygyň öňüni alýar.

Howpsuzlygy goramak dambbell plitalary damja garşy we gysyşa çydamly.

Erkin sazlap boljak agram Unisex ädimme-ädim okuw programmasy.

Diňe 0,2 inedördül metr otag alýar, ýere zyýan bermäň, öýde ulanmak üçin kostýum hem professional sport zalyna laýyk gelýär

Bejermek zerurlygy ulanmak aňsat, salat ýagy bilen boýalan polotensa bilen süpürseňiz, ýagty bolar

Bir toplumyň mazmuny: dambbell agram plitalary, birikdirilen çyzyk

Adaty spesifikasiýa: 10KG / 15KG / 20KG / 30KG / 40KG / 50KG

Şeýle hem, sement kettlbell Barbell Set stilini aşakdaky ýaly saýlap bilersiňiz:

* SYITYASAT synagy:

Her önüm gaty berk hil ulgamynda, hemmesi eliňize eltilmezden ozal synag gurlar

* GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK

Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärli, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler

Adaty eksport gaplamasy, Logotipli ýöriteleşdirilen karton bar

Adatça deňiz arkaly eltýäris, kiçi paket üçin ony gyssagly iberip bileris

* MESELE

Synag üçin bir nusga bar

Hytaý agentiniň harytlary iberip biljekdigini teklip ediň, tölegiňizi tygşytlamak üçin köp kömek eder, agent bolmasa-da kömek edip bileris

* MOQ

Dürli önümleriň iň az sargyt mukdary bar, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň

* SATYLandan soň HYZMAT

Dürli önümlerimize we ömürboýy hyzmatymyza 1-3 ýyl kepillik hödürleýäris

Önümlerimizi ulananyňyzda ýüze çykan islendik mesele üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, siziň kanagatlanmagyňyz esasydyr

* Näme üçin bizi saýlaýar?

Hil hemişe ilkinji gurantiýamyz, biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň, diňe halaýan zadyňyzy saýlamaly, satuwdan soň hiç wagt alada etmäň, islendik nägilelik yzyna gaýtarylyp bilner

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
b
c1
c2
c3
c4
g
sag

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň