• sahypa_banner

TORUI önümleri

Eko dostlukly süýümlere garşy rezin PU ýoga mat

Gysga düşündiriş:

FITNESS EKO DOSTLY TABYK RUBBER PRIMUM YOGA MAT

* Upperokarky gatlak, der siňdiriji we süýşmeýän we ýumşak duýga eýe bolan ýokary hilli PU derisini kabul edýär

* Üsti rahat ýassygy üçin tebigy kauçukdan ýasalýar we süýümsiz dizaýn güýçli tutmagy üpjün edýär.

* Surfaceerüsti has uzak ömri üçin könelmäge çydamly gatlak bilen goşulýar

* Ekologiýa taýdan arassa we zähersiz ýelim birleşýär, çişirilmeýär, ýarylmaýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ogaoga matasy Zäherli we zyýansyz ekologiýa taýdan arassa material

Hakyky gury we çygly manyda, süýşmäge garşy, berk tutma meýdançasy, gaýduwsyz gorag

Beden çyzyklaryny goşup, LOGO-ny sazlap we şahsy nagyşlary çap edip bilersiňiz.

Kauçuk PU ýoga matasy, daşky gurşawy goramak, ekologiýa taýdan arassa çig malyň ulanylmagy baradaky yzygiderli düşünjä eýerýär.Kauçuk ätiýaçlyk erginleriniň her damjasynyň arassalygyny üpjün etmek üçin pes rezin agaçlary gysmakdan ýüz öwüriň.Kauçuk agaçlaryň tebigy ösmegi netijesinde öndürilýän kauçuk önümçilik suwuklygy, ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa, howpsuz we ygtybarly dürli fiziki prosesler arkaly arassalanýar.

Eko dostlukly süýümlere garşy rezin PU ýoga mat (1)

* SYITYASAT synagy:
Her önüm gaty berk hil ulgamynda, hemmesi eliňize eltilmezden ozal synag gurlar
* GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK
Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärli, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler
Adaty eksport gaplamasy, Logotipli ýöriteleşdirilen karton bar
Adatça deňiz arkaly eltýäris, kiçi paket üçin ony gyssagly iberip bileris

* MESELE
Synag üçin bir nusga bar
Hytaý agentiniň harytlary iberip biljekdigini teklip ediň, tölegiňizi tygşytlamak üçin köp kömek eder, agent bolmasa-da kömek edip bileris
* MOQ
Dürli önümleriň iň az sargyt mukdary bar, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň

Eko dostlukly süýümlere garşy rezin PU ýoga mat (2)
Eko dostlukly süýümlere garşy rezin PU ýoga mat (3)

* SATYLandan soň HYZMAT
Dürli önümlerimize we ömürboýy hyzmatymyza 1-3 ýyl kepillik hödürleýäris
Önümlerimizi ulananyňyzda ýüze çykan islendik mesele üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, siziň kanagatlanmagyňyz esasydyr

* Näme üçin bizi saýlaýar?
Hil hemişe ilkinji gurantiýamyz, biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň, diňe halaýan zadyňyzy saýlamaly, satuwdan soň hiç wagt alada etmäň, islendik nägilelik yzyna gaýtarylyp bilner

Ekologiýa taýdan dostlukly süýümlere garşy rezin PU ýoga mat (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň