• sahypa_banner

TORUI önümleri

Omörite fitnes köp funksiýaly sport zaly Rig Power Rack

Gysga düşündiriş:

HYZMATLARYIGYZ NITDIP ÖNÜM ED?? RIS?** Ilki bilen, sport zalyňyzyň doly sahnasyny, Rigiňizi nädip we nirede goýjakdygyňyzy aýdyň

** Ikinjiden, jikme-jiklik dizaýnyňyzy ululyk maglumatlary bilen paýlaşyň

** Ai logotipiňizi we ýakymly reňkiňizi beriň

** Düýşüňizde ýaşaýan hakyky Rig beriň!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

c1

Sport zalyňyzyň doly sahnasyny bize aýdyň

sport zalyňyzyň doly sahnasy we sport zalyňyzyň nähili bolmagyny isleýändigiňiz barada pikir ediň, sport zalynyň işleýşi, býudjetiňiz, halaýan stiliňiz

Soňra siziň bilen bolarys, pikiriňizi ara alyp maslahatlaşarys, isleseňiz teklibimizi hem bereris.

Sport zalyňyzyň doly görnüşi, ululygy we aralygy bar ýa-da ýok, hünärmen Rig böleklerini öndürýän hünärmenlerimiz tarapyndan belli bir aralykda.nirede we haýsy bölekler Rig.-ni ulanmak üçin laýyk däl

s1
s2

DIZAYNYIZY SIZE INFO BILEN BIZI Paýlaşyň

Bize CAD çyzgy suratlaryňyzy berip bilersiňiz, hatda el çyzgysy hem gowy, diňe size nämäniň gerekdigini anyk bilýäris

Gerekli tekjäniň ululygyny, aralygyny bellemegi ýatdan çykarmaň.Bu aralykda, aralygy sanamak üçin bu ýerde, hakyky ulanylanda aralyk meselesinden gaça durmaga kömek edýäris

Logotip, reňk, garnituralar, hemmesi ýasamak üçin elýeterlidir

7

DIZAYNY .YZY ALMAK PROSESI HAKYKATA GEL. .R

** thehli jikme-jiklikleri we ululyklary tassyklandan soň, turbalary kesip başlaýarys

** Bölekleri kebşirlemek

** Barlagy barlamak we sazlamak üçin Rig ýygnaň

** 3 gatlak poroşok örtük

** Gaplamak we eltip bermek

8

ASSEMBLE & INSPECTION

Işçilerimiz Fitnes enjamyny bilelikde ýygnaýarlar, ululygynyň kämillikdigini ýa-da ýokdugyny, haýsydyr bir kemçiligiň ýüze çykýandygyny ýa-da ýokdugyny barlamak üçin, wagtyň geçmegi bilen sazlaň, eliňizde hiç hili kynçylyk ýüze çykmajakdygyňyzy anyklaň.

9

GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK

Her bölekde ilki köpürjikli plastmassa örtük, soňra karton, PP sumkalar kartonyň üstünde örtülýär, Iň soňunda agaç gabyna salynýar, harytlaryňyzyň bozulmazlygy üçin birnäçe gorag usuly bar

10

Müşderi elinde alanda hakyky suratlar

Aşakda müşderileriň önümlerimiz hakda yzyna iberýän käbir suratlary bar

PSMüşderiniň hukugyny goramak üçin logotipde çylşyrymly bejergi bar

f1
f2
f3

* SYITYASAT synagy:

Her önüm gaty berk hil ulgamynda, hemmesi eliňize eltilmezden ozal synag gurlar

* GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK

Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärli, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler

Adaty eksport gaplamasy, Logotipli ýöriteleşdirilen karton bar

Adatça deňiz arkaly eltýäris, kiçi paket üçin ony gyssagly iberip bileris

* MESELE

Synag üçin bir nusga bar

Hytaý agentiniň harytlary iberip biljekdigini teklip ediň, tölegiňizi tygşytlamak üçin köp kömek eder, agent bolmasa-da kömek edip bileris

* MOQ

Dürli önümleriň iň az sargyt mukdary bar, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň

* SATYLandan soň HYZMAT

Dürli önümlerimize we ömürboýy hyzmatymyza 1-3 ýyl kepillik hödürleýäris

Önümlerimizi ulananyňyzda ýüze çykan islendik mesele üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, siziň kanagatlanmagyňyz esasydyr

* Näme üçin bizi saýlaýar?

Hil hemişe ilkinji gurantiýamyz, biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň, diňe halaýan zadyňyzy saýlamaly, satuwdan soň hiç wagt alada etmäň, islendik nägilelik yzyna gaýtarylyp bilner

9
10
s2
sah. 1
sah. 3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň