• sahypa_banner

TORUI önümleri

Reňkli poslamaýan ýaryş Kettlebell

Gysga düşündiriş:

* Döküm demiriň içinde, takyk agram
* Temokary temperatura ýasalan beden we tutawaç
* Antiskidde ýasalan tutawaç, amatly el duýgusy, amatly ulanyň
* Aşaky örtülen dizaýn, heläkçilige we goraga garşy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

DÜZGÜN AECRATYNLAR, TERJIME EDIP BOLAR!
Reňkli poslamaýan ýaryş Kettlebell, tutawaç poslama garşy örtükli bitarap polatdan ýasalýar.Uly içki ini (135mm), hatda iki eli çäýnek götermek üçin ulanylsa-da, uly tutuşlygy üpjün edýär
Çaýhanalaryň bedeni tekiz we ýalpyldawuk poroşok örtük, bir bölek galyp, ajaýyp ussatlyk, adaty agram, önümiň berk synagy we jikme-jiklikleri hilini kesgitleýär
Kettlebell gowy material ulanýar, oňat tarapy ekologiýa taýdan arassa, ýakymsyz ys ýok, has çydamly, aşagy tekizden ýasalýar, şonuň üçin ýerleşdirmek aňsat bolup biler, aýlap bolmaýar. Her agramda dürli reňkli bolmak, tapawutlandyrmak aňsat, moda we owadan
Agyr zatlar has berk goralýar, önümler ýörite ýokary dykyzlykly köpük gutular bilen gaplanýar, berk gaplanýar we päsgelçiliksiz ýa-da zeper ýetmän daşalýar, önümleriň gowy ýagdaýda eliňize berilmegini üpjün edýär.
Agramy: 4KG / 6KG / 8KG / 10KG / 12KG / 16KG / 20KG / 24KG / 28KG / 32KG
Kepillik: BIR ARYL, kepillik bozuldy
Programma: Erkek we aýal

* SYITYASAT synagy:
Her önüm gaty berk hil ulgamynda, hemmesi eliňize eltilmezden ozal synag gurlar

* GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK
Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärli, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler
Adaty eksport gaplamasy, Logotipli ýöriteleşdirilen karton bar
Adatça deňiz arkaly eltýäris, kiçi paket üçin ony gyssagly iberip bileris

* MESELE
Synag üçin bir nusga bar
Hytaý agentiniň harytlary iberip biljekdigini teklip ediň, tölegiňizi tygşytlamak üçin köp kömek eder, agent bolmasa-da kömek edip bileris

* MOQ
Dürli önümleriň iň az sargyt mukdary bar, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň

* SATYLandan soň HYZMAT
Dürli önümlerimize we ömürboýy hyzmatymyza 1-3 ýyl kepillik hödürleýäris
Önümlerimizi ulananyňyzda ýüze çykan islendik mesele üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, siziň kanagatlanmagyňyz esasydyr

* Näme üçin bizi saýlaýar?
Hil hemişe ilkinji gurantiýamyz, biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň, diňe halaýan zadyňyzy saýlamaly, satuwdan soň hiç wagt alada etmäň, islendik nägilelik yzyna gaýtarylyp bilner

16548638554_436056523
Kettlebell (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň