• sahypa_banner

TORUI önümleri

Sement Dumbbell Kettlebll Barbell SET-SSDB06

Gysga düşündiriş:

*Ekologiýa taýdan arassa, zäherli we yssyz

* Bu bir jübüt dambbell, bir jübüt çäýnek, bir nasos barbell toplumy.

10 kg-dan 50 kg-a çenli, dürli toparlaryň isleglerini kanagatlandyryň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

DÜZGÜN AECRATYNLAR, TERJIME EDIP BOLAR!

HYZMATLANAN LOGO BOLAR!

SÖ! GI WE AASsat SATYLMAK!

Sement Dumbbell Kettlebell Barbell toplumlary, fitnes maşklarynyň aladasy bolmazlygy üçin, gowşatmaga garşy hozlary ýokarlandyrdy.

Köpük birikdirilen 20 mm galyňlyk, amatly tutmak.

Arkaýyn tutawajyny gowşatman, süýşmezlik we der süpürmek, süýşmäge garşy nagyş dizaýny, Grip has berk, süýşmezden

Bejermek zerurlygy ulanmak aňsat, salat ýagy bilen boýalan polotensa bilen süpürseňiz, ýagty bolar

Poluň zyýany ýok.

Bu sement dambbell toplumlaryny islendik ýere goýup bilersiňiz, Hiç hili süýşme ýok.

Bir toplumyň mazmuny: dambbell agram plitalary, birikdirilen çyzyk, Kettbell tutawajy

Adaty spesifikasiýa: 10KG / 15KG / 20KG / 30KG / 40KG / 50KG

Şeýle hem, “Sement Dumbbell Set” stilini aşakdaky ýaly saýlap bilersiňiz:

* SYITYASAT synagy:

Her önüm gaty berk hil ulgamynda, hemmesi eliňize eltilmezden ozal synag gurlar

* GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK

Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärli, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler

Adaty eksport gaplamasy, Logotipli ýöriteleşdirilen karton bar

Adatça deňiz arkaly eltýäris, kiçi paket üçin ony gyssagly iberip bileris

* MESELE

Synag üçin bir nusga bar

Hytaý agentiniň harytlary iberip biljekdigini teklip ediň, tölegiňizi tygşytlamak üçin köp kömek eder, agent bolmasa-da kömek edip bileris

* MOQ

Dürli önümleriň iň az sargyt mukdary bar, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň

* SATYLandan soň HYZMAT

Dürli önümlerimize we ömürboýy hyzmatymyza 1-3 ýyl kepillik hödürleýäris

Önümlerimizi ulananyňyzda ýüze çykan islendik mesele üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, siziň kanagatlanmagyňyz esasydyr

* Näme üçin bizi saýlaýar?

Hil hemişe ilkinji gurantiýamyz, biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň, diňe halaýan zadyňyzy saýlamaly, satuwdan soň hiç wagt alada etmäň, islendik nägilelik yzyna gaýtarylyp bilner

1
2
3
4
5
6
7
8
9

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň