• sahypa_banner

Biz hakda

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

"SHANDONG SUNSHINE TRADE CO., LTD", Weifang şäherinde ýerleşýär,

Hytaýyň Şandong welaýaty, Çingdao portunyň golaýynda.professional öndüriji bolup durýar

we güýç, ýoga we kondisioner enjamlary bilen fitnes enjamlarynyň söwda kompaniýasy.

Zawod 32,000 inedördül metr meýdany eýeleýär, esasy önümlerde ähli fitnes Rig bar,

Power Rack, sport enjamlary, fitnes we ýoga esbaplary, önümçilik, lomaý we bölek satuw.

10 ýyldan gowrak gözleg we önümçiligi ösdürmek boýunça hünärmen.Ygtybarly we ynam

Müşderilere kynçylyklary çözmäge kömek etmek, Müşderileri kanagatlandyrmak biziň ömrümiziň uzak maksadydyr.

BIZIAND BRAND KONSEPT - heartüregiň güneşi, Garaňkylyk hiç wagt girmeýär!

bta
cba

Güneş, esaslandyryjynyň isleginden gelýär.

Her kimiň ýüreginde duman, görgüler, hasrat ýa-da kynçylyklar bar.Bu gorkunç däl we ruhdan düşmegiň zerurlygy ýok diýip pikir edýäris.Heartürek elmydama gün şöhlesinden doly bolsa, duman ahyrsoňy dargap başlar.Her kimiň oňyn energiýa bilen doludygyna we durmuşa oňyn garaýandygyna umyt edýäris.

Bu hem biziň korporatiw medeniýetimiz.Her bir işgäri kynçylyklara işjeň jogap berýär, kynçylyklary çözýär, birleşýär we bitewi jebislik bilen öňe barýar.

Biziň maksadymyz, müşderileriň ýüreginde gün şöhlesi bolmak we el-aýak öňe gitmek!

zuzhaung
zuzhuang2

Näme üçin bizi saýlamaly?

Müşderilerimiz bilen uzak möhletli iş gatnaşyklaryny isleýäris, şonuň üçin hil biziň durmuşymyzdyr!Haçan, nirede bolsa-da, bizden / üsti bilen satyn alsaňyzam, hil we satuwdan soňky hyzmat hakda hiç wagt alada etmersiňiz, diňe isleýän zadyňyzy saýlaň, galanlaryny bize beriň!

Tehniki goldaw-Pikirleriňizi we düşünjeleriňizi hakyky önüme öwrüp bileris.

Bahasy-Öz önümçilik liniýamyz bar, bäsdeşlik bahasyny üpjün edip bileris.

Qualityokary hilli-çig mal, alnan ähli harytlaryňyzyň ajaýypdygyna göz ýetirmek üçin her gowşuryşdan öň iň ýokary güýçli polatdan ýygnaýarys we gözden geçirýäris.

OEM hyzmaty-Müşderileriň talaplaryna esaslanyp önüm öndürip bileris.

Wagtynda eltip bermek-Harytlaryň bellenilişi ýaly gowy taýýarlanjakdygyna göz ýetirmek üçin önümleri rasional tertipleşdireris.